نمای خشک آجری جورچین

آنالیز مصالح مصرفی

ماى خشک آجرى با ابعاد 2*6*28 سانتى متر با چیدمان افقى
نمای خشک آجری جورچین-Jourchinco DRy Brick Facade/ www.jourchinco.com/

جدول آنالیز مصالح مصرفی برای

ماى خشک آجرى با ابعاد 2*6*28 سانتى متر با چیدمان افقى

تصویر

شرح

واحد

تعداد

آجر-12
آجر با ابعاد 2*6*28سانتى متر
عدد
49
JourchinCo-DBF-Pricelist-12
ریل بالایى گالوانیزه با رنگ کوره اى به ضخامت 7.0 URAGZ-07-1180 C
شاخه
متغیر
JourchinCo-DBF-Pricelist-04
ریل میانى گالوانیزه با رنگ کوره اى به ضخامت 7.0 MRAGZ-07-1180 C
شاخه
12
JourchinCo-DBF-Pricelist-10
ریل پایینى گالوانیزه با رنگ کوره اى به ضخامت 7.0 DRAGZ-07-1180 C
شاخه
متغیر
JourchinCo-DBF-Pricelist-16
اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 7.0 RCAGZ-07-100
عدد
12
pich
پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز 8-18-3،4
عدد
48

ابعاد و چیدمان‌های متفاوت نمای خشک آجری جورچین

Twitter Email Instagram YouTube WhatsApp WhatsApp Telegram
منو
خانه