نمای خشک آجری جورچین

آنالیز مصالح مصرفی

نماى خشک آجرى با ابعاد 2*20*20 سانتى متر
نمای خشک آجری جورچین-Jourchinco DRy Brick Facade/ www.jourchinco.com/

جدول آنالیز مصالح مصرفی برای

نماى خشک آجرى با ابعاد 2*20*20 سانتى متر

تصویر

شرح

واحد

تعداد

آجر-04
آجربا ابعاد 2*20*20سانتى متر
عدد
23
JourchinCo-DBF-Pricelist-12
ریل بالایى گالوانیزه با رنگ کوره اى به ضخامت 7.0 URAGZ-07-1180 C
شاخه
متغیر
JourchinCo-DBF-Pricelist-04
ریل میانى گالوانیزه با رنگ کوره اى به ضخامت 7.0 MRAGZ-07-1180 C
شاخه
4
JourchinCo-DBF-Pricelist-10
ریل پایینى گالوانیزه با رنگ کوره اى به ضخامت 7.0 DRAGZ-07-1180 C
شاخه
متغیر
JourchinCo-DBF-Pricelist-16
اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 7.0 RCAGZ-07-100
عدد
4
pich
پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز 8-18-3،4
عدد
16

ابعاد و چیدمان‌های متفاوت نمای خشک آجری جورچین

Twitter Email Instagram YouTube WhatsApp WhatsApp Telegram
منو
خانه