نمای خشک آجری جورچین

آنالیز مصالح مصرفی

نماى خشک آجرى با ابعاد 2*10*10 سانتى متر
نمای خشک آجری جورچین-Jourchinco DRy Brick Facade/ www.jourchinco.com/

جدول آنالیز مصالح مصرفی برای

نماى خشک آجرى با ابعاد 2*10*10 سانتى متر

تصویر

شرح

واحد

تعداد

ajor
آجر با ابعاد 10*10*2سانتى متر
قالب
83
JourchinCo-DBF-Pricelist-12
ریل بالایى گالوانیزه با رنگ کوره اى به ضخامت 0.7 URAGZ-07-1180 C
شاخه
متغیر
JourchinCo-DBF-Pricelist-04
ریل میانى گالوانیزه با رنگ کوره اى به ضخامت 0.7 MRAGZ-07-1180 C
شاخه
7.6
JourchinCo-DBF-Pricelist-10
ریل پایینى گالوانیزه با رنگ کوره اى به ضخامت 0.7 DRAGZ-07-1180 C
شاخه
متغیر
JourchinCo-DBF-Pricelist-10
اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 0.7 RCAGZ-07-100
عدد
7.6
pich
پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز 4،3-18-
عدد
30

ابعاد و چیدمان‌های متفاوت نمای خشک آجری جورچین

Twitter Email Instagram YouTube WhatsApp WhatsApp Telegram
منو
خانه