تفکر برتر و متفاوت گروه جورچین

تفکر برتر و متفاوت رویکرد اجرایی نماهای آجری در اکثر پروژه‌های ساختمانی کشور، سیستم ملاتی می باشد. این سیستم به روش قدیمی انجام یافته و توجه چندانی در جهت ارتقاء کیفیت آن نشده است. شرکت جورچین با ارایه روشی نوین و صنعتی به منظور  بهبود و ارتقاء بکارگیری آجر و بهره‌گیری از ویژگی ذاتی آن […]